durak hosting
Hizmet Sözleşmesi...

Bu sözleşme DurakHosting.CoM websitesine herhangi bir yolla bağlanmış olan her ziyaretçinin kabul ettiği kuralları içeren bir sözleşme olarak DurakHosting.CoM 'un herhangi bir yolla kullanılmaya başlanması halinde DurakHosting.CoM ile ziyaretçiler arasında ek protokole gerek kalmadan akdedilmiş sayılır.

1. TANIMLAR
Bu sözleşmede DurakHosting.CoM alan adı altında yapılabilecek her türlü faaliyeti bir bütün olarak DurakHosting.CoM 'un sahip olduğu tüm hakları, DurakHosting.CoM üzerinde hak ve yetki sahibi olan ilgili kişileri, herhangi bir yolla DurakHosting.CoM 'a bağlanan ziyaretçileri, DurakHosting.CoM 'a herhangi bir yolla üye olmuş kişileri, içerik yazılı, görsel, ve benzeri şekillerde siteden verilebilecek bağlantılar dahil olmak üzere yayınlanan her türlü içeriği belirtir.

2. KURALLAR
Aşağıda yazılı olan kurallar DurakHosting.CoM bünyesinde ve tüm parçalarında bir bütün olarak geçerli olan kurallardır. Her bir ziyaretçi ve üye bu kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder.

2.1. DurakHosting.CoM 'da başta kopyalama hakkına konu olan ve FSEK'e tabii unsurlar olmak üzere T.C. yasalarına aykırı hiçbir içerik yayınlanamaz, bu tür içerik barındıran sitelere bağlantı verilemez, bağlantı verilmese dahi bu tür içerik bulunduran sitelere atıf ya da yönlendirme yapılamaz. DurakHosting.CoM ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ya da üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.

2.2. DurakHosting.CoM 'da genel olarak kabul görmüş Türk ahlak, örf ve adetleriyle internetin genel kabul görmüş teamüllerine aykırı içerik gönderilemez, bu tür içerik barındıran sitelere bağlantı verilemez, bağlantı verilmese dahi bu tür içerik bulnduran sitelere atıf ya da yönlendirme yapılamaz. DurakHosting.CoM ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.

2.3. DurakHosting.CoM 'un yayım dili Türkçe'dir. Tüm üyeler ve tüm ziyaretçiler DurakHosting.CoM 'a ekleyecekleri içeriklerde düzgün, açık ve anlaşılır bir dil kullanımına özen göstermekle yükümlüdürler. Aksi tür içeriklerde yanlış anlamalardan DurakHosting.CoM ve yönetim hiçbir surette sorumluluk kabul etmez.

2.4. DurakHosting.CoM 'a gönderilen içeriklerde yapılmış olan alıntılarda, üyelerin ya da ziyaretçilerin, FSEK dahilinde olmak üzere mevzu bahis içeriğin yasal sahibinin izni alınmadan tamamen ya da kısmen alıntı yapmaları yasaktır. İzinle dahi yapılan alıntılarda, alıntıya bağlantı verilmesi ve eğer bu mümkün değilse alıntının yapıldığı kaynak hakkında aydınlatıcı notlar düşülmesi mecburidir. DurakHosting.CoM ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.

2.5. Hiçbir sebebe dayanmayan, kişisel kin, garez, ve benzeri nedenlerle herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık ile ilgili sadece kötüleme amaçlı olan içerik göndermek; ziyaretçi ve üyeler arası veya üçüncü kişilere yönelik gereksiz argo kelimeler kullanmak; herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık üzerinde infiale yol açacak içerik göndermek; yorum amacı taşımayan, güdümlü, yönlendirmeli, sadece siyasi, dini ve kültürel propoganda amacı taşıyan içerik göndermek; aynı içeriğin tekrarı ya da birebir aynısı olan birden fazla içeriği müteakiben göndermek; kendisine ait olmayan bir içeriği telif haklarını yoksayarak göndermek; aynı kişiye ait olmak üzere birden fazla üyelik hesabı açmak; üyelerin ve ziyaretçilerin birbirleri arasında yaptığı tartışmalarda aşırıya kaçmak, birbirilerinin kişisel haklarına müdahale etmek, birbirilerine delilsiz ve mesnetsiz olarak ağır ithamlarda bulunmak, ciddi hakaretler etmek, gönderilen içeriğin muhteviyatıyla ilgilenmekten çok kişinin kişiliğine yönelik olarak yorumlar yapmak, gönderilen içeriği çarpıtmaya, sapıtmaya, farklı anlamlara çekmeye yönelik içerik göndermek; sosyal münasebet kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak ve burada sayılmayan diğer sosyal münasebet kurallarına uymamak ile cezai işlem gerektirecek yasalara aykırı her bir durum yasaktır. DurakHosting.CoM ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.

3. UYGULAMA
3.1. Bu sözleşmede sayılan kuralları yönetim bizzat uygular.

3.2. Yönetim bu kuralları uygularken gerekli gördüğü zamanlarda gerekli değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

3.3. Burada tek tek sayılmayan diğer kurallar yine yönetim tarafından icra edilir.

3.4. Yöneticiler burada sayılmayan kimi kuralları ilan suretiyle sözleşmeye ekleyebilirler.

4. SORUMLULUK
4.1. DurakHosting.CoM ve yönetim, ziyaretçi ya da üyelerin herhangi bir şekilde göndermiş olduğu içeriklerden hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

4.2. DurakHosting.CoM ve yönetim ziyaretçi ya da üyelerin herhangi bir şekilde göndermiş olduğu hiçbir içeriğin doğruluğu, gerçekliği, geçerliliği, güvenilirliği konusunda garanti vermez.

4.3. Ziyaretçi ve Üyeler DurakHosting.CoM 'a eklediği içeriklerden bizzat sorumludurular.

4.4. Yönetim DurakHosting.CoM alan adına ait olan her bir faaliyet için ayrı ayrı ya da birlikte olmak üzere ziyaretçi ve üyelerin güvenliği bakımından bir takım bilgileri (ip adresi, gönderen ip, çerezler, vb.) saklamakta ve gereği halinde sadece yetkili makamlara ibraz edeceğini beyan ve garanti eder.

4.5. Ziyaretçi ve üyeler DurakHosting.CoM 'un barındırdığı içerikleri yönetiminin izin verdiği ölçülerde kullanma ve saklama hakkına sahiptir. Ancak DurakHosting.CoM 'un üyelerin ya da ziyaretçilerin eklemiş olduğu içerikler haricinde her türlü görsel, yazılı ve benzeri diğer içeriği telif hakkı kapsamında olup, bu içeriklerden yararlanma yönetimin verdiği izin dahilinde olmakla birlikte kısmen ya da tamamen kopyalama, kısmen ya da tamamen ilan, yeniden düzenleme ve benzeri her türlü hakkını DurakHosting.CoM adına yönetim saklı tutar. Bahsedilen unsurların bahsedilen şekillerde kullanımı ancak ve ancak DurakHosting.CoM adına yönetimden alınan yazılı izne bağlıdır.

4.6. İş bu sözleşme kapsamında ya da diğer anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme İstanbul merkez mahkemeleridir.

5. KURALLARA AYKIRILIK
5.1. Yukarıda bahsedilen kurallara aykırılık halinde DurakHosting.CoM ;

5.1.1. Ziyaretçi ya da üyenin ip adresinin ya da ip bloğunun DurakHosting.CoM 'a erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması,

5.1.2. Ziyaretçi ya da üyenin DurakHosting.CoM 'a içerik eklemesinin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması,

5.1.3. Üyenin üyelik DurakHosting.CoM 'un üyelik gerektiren bölümlerine erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması,

5.1.4. Üyenin DurakHosting.CoM veritabanından tamamen silinmesi,

5.1.5. Özel olarak ya da DurakHosting.CoM içinde kamuya açık olarak uyarı,

5.1.6. Üyelik hesabının birden fazla olması halinde tüm üyeliklerin iptali, diğer üyeliklerin ana üyeliğe birleştirilmesi,

5.1.7. Ve DurakHosting.CoM 'un düzenini bozmaya yönelik olan davranışın her türlü yasaklanması için gerekli her türlü yasal cezayı bizzat yönetim organı vasıtasıyla uygular.

5.2. Üyelerin yöneticileri kurallara aykırı hareket eden üyeler konusunda uyarmak gibi bir hakları mevcut olmasına rağmen ceza önerme gibi bir hakları yoktur. Verilecek disiplin cezaları tamamen yönetimin takdirine tabidir.

5.3. Yönetim yukarıda belirtilen yaptırımları uyguladıktan sonra ne üyeye ne de diğer üyelere açıklama yapmak ya da sebep göstermek zorunluluğunda değildir.

6. YÜRÜRLÜK
6.1. Bu sözleşme ilanı tarihinden itibaren tüm üyeler, ziyaretçiler ve DurakHosting.CoM 'u herhangi bir şekilde kullanan her kişi üzerinde etki doğurmak üzere ek bir protokole gerek kalmadan, bu tarihte halen mevcut olan üyeler ile bundan sonra olabilecek üyeler ve diğer ziyaretçi ve kişileri de kapsayacak şekilde akdedilmiş sayılır.

6.2. Bu sözleşmeden önceki sözleşmeler bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kalkar. Bu sözleşmeden eski sözleşmelerle herhangi bir hak kazanmış üyelerin haklarının durumları bu sözleşmeye göre tayin edilir.

farklı dizayn